Bộ cốc nắp lửa vàng kim 0.45L Cổng dịch vụ công Quốc gia